Acil Durum Planlaması

Acil Durum Planlanması Çalışmaların Yapılması

KURAM OSGB olarak; İşyerlerinizde yapacağımız acil durum plan çalışmaları ile işyerlerinizi olası acil durumlara karşı önceden gerekli tedbirleri almalarına yardımcı olmaktır.

Acil durum çalışmalarımız içersin de acil durum planlarının hazırlanması, acil durum ekiplerinin oluşturulması, senaryolu acil durum tatbikatlarının yapılması ve raporlanması çalışmalarını içermektedir.

Firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği;

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.Uzmanlarımız; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim, tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler.İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan,

Acil Durum Planı hazırlamak için;

Olması muhtemel acil durumları değerlendirir
Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler
Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar,
Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur,
İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme,deprem, sel,sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.